در حال بارگذاری ...

مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

 

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی بخشنامه شماره 50000/3950/500/د مورخ 1392/08/01 پیرامون چگونگی انتخاب و معرفی دانشجو معلم نمونه، مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه را به پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان ارسال نموده است.

دانشجو معلمان، نسبت به دریافت فایل ضمیمه اقدام و پس از تکمیل، آن را حداکثر تا مورخ 1392/08/10 به معاونت آموزشی، فرهنگی هر پردیس یا مرکز تحویل نمایند.

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

 

 


نظرات کاربران