در حال بارگذاری ...

تماس با همکاران

 تلفن های پردیس شهید صدوقی

تلفنخانه پردیس

 

38350662

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

دفتر ریاست

113

38388883

ریاست

113

-

فکس دفتر ریاست

- -

حراست

122

38388882

خوابگاه

125 -

معاونت اداری-مالی

111

38360961

معاونت آموزشی- فرهنگی

106

-

دبیرخانه و فکس

107

38370962

امور فرهنگی

109

-

امور دانشجویی

108

38360910

آموزش

113

38370462

گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی

110

38370464

نگهبانی

128 38379505

اموراداری

120 38360910

کتابخانه

116 -

هوشمندسازی

108 38360910
 

 


نظرات کاربران